• MVO rapport

Leveringsvoorwaarden

1. Onze leveringen geschieden tegen de hiernavolgende voorwaarden waarvan slechts schriftelijk kan worden afgeweken, hetzij afwijkingen gesteld door de verkoper, hetzij afwijkingen voortvloeiend uit een bijzondere overeenkomst tussen de partijen. De algemene of bijzondere voorwaarden van de koper zijn slechts aan de onze tegensprekelijk voor zover zij in het contract opgenomen werden, bij middel van een uitdrukkelijke overeenkomst. De koper kan zich in geen geval of bij geen enkele gelegenheid beroepen op stilzwijgende aanvaarding door ons van zijn algemene aankoopsvoorwaarden.

2. Elke onvolledige levering veroorzaakt een vrachtsupplement per ontbrekende m³, tenzij het een dagleveringssaldo betreft.

3. De normale lostijd bedraagt 5 minuten per m³. Voor elke bijkomende minuut zal een vergoeding betaald worden.

4. De toegangswegen tot de plaatsen waar de goederen geleverd dienen te worden, moeten door de klant worden aangelegd en onderhouden op een manier die garandeert dat de levering van het materiaal in de beste voorwaarden en mits naleving van de wettelijke bepalingen inzake het wegverkeer kan gebeuren. Enige schade die voortspruit uit de gebrekkige aanleg of de slechte staat van onderhoud van de toegangswegen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.

5. Voor afgehaalde beton is Kerkstoel Beton niet verantwoordelijk voor een eventueel geladen overgewicht. Aanvaarding van de kwaliteit en de hoeveelheid gebeurt stilzwijgend bij vertrek.

6. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Kerkstoel Beton.

Verkoopsvoorwaarden

1. Onze verkopen geschieden tegen de hiernavolgende voorwaarden waarvan slechts schriftelijk kan worden afgeweken, hetzij afwijkingen gesteld door de verkoper, hetzij afwijkingen voortvloeiend uit een bijzondere overeenkomst tussen de partijen. De algemene of bijzondere voorwaarden van de koper zijn slechts aan de onze tegensprekelijk voor zover zij in het contract opgenomen werden, bij middel van een uitdrukkelijke overeenkomst. De koper kan zich in geen geval of bij geen enkele gelegenheid beroepen op stilzwijgende aanvaarding door ons van zijn algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel te Grobbendonk. De aanvaarding van cheques of wissels brengt hieraan geen wijziging. Indien er in de bijzondere voorwaarden een betalingstermijn wordt toegekend, geldt deze overeenkomst slechts voor zover zij werd goedgekeurd door onze kredietverzekeraar. Bij ontstentenis van deze goedkeuring of bij schorsing van het toegestane krediet behoudt Kerkstoel Beton zich het recht voor alle leveringen stop te zetten en contante betaling te eisen bij iedere volgende levering.

3. Bij niet stipte betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het nog verschuldigde saldo. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% die evenwel minimaal 75 Euro zal bedragen.

4. Kerkstoel Beton behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper de prijs ervan volledig heeft betaald. Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen. Zolang de goederen niet volledig werden betaald door de koper mag hij de eigendom er niet van overdragen aan derden, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming van de goederen. Ingeval deze voorwaarden niet worden nageleefd is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar.

5. De koper erkent volledig te zijn ingelicht en op de hoogte te zijn gebracht betreffende de functionele en technische specificaties eigen aan het gekochte product o.a. wat betreft het gebruik, de werking, de kwaliteit, de verwerking, de behandeling, het onderhoud, de tijds- en weerbestendigheid… Deze opsomming is niet exhaustief.

6. De samenstelling en kwaliteit van het beton beantwoorden aan de officiële norm NBN-B15-001, tenzij uitdrukkelijk andere vereisten werden vooropgesteld in de overeenkomst. Behoudens andersluidende bepalingen wordt de kleur van het beton niet gewaarborgd. De toevoegsels die ons ter beschikking worden gesteld door de koper zullen op zijn verantwoordelijkheid worden toegevoegd en behoudens andersluidende bepalingen zullen de meerkosten van deze handeling door hem gedragen worden. Elke toevoeging van een toeslagstof, hulpstof of water op de werf gedaan op verzoek van de koper of zijn afgevaardigde ontslaat ons automatisch van de inachtnemingsverplichting van de aanvankelijk voorziene weerstanden zoals bepaald in de overeenkomst. Het leveringsborderel zal de hoeveelheid vermelden van het toegevoegde water en/of de toeslagstof of hulpstof. Deze toevoeging zal mede worden ondertekend door de koper of zijn afgevaardigde op de werf. Hierdoor vervalt het BENOR-keurmerk.

7. De goedkeuring van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de geleverde goederen wordt verondersteld te zijn gegeven wanneer deze ter beschikking worden gesteld van de klant en deze de goederen uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard. Het afnemen van beton voor controle in een laboratorium, dat daartoe met wederzijdse toestemming werd aangesteld, en de proefnemingen op de werf zullen moeten worden gedaan in de aanwezigheid van de laborante van Kerkstoel Beton en zullen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals voorgeschreven door de norm NBN-B15-001 ‘Stortklaar Beton’. Indien dit niet het geval is zullen de bekomen resultaten niet kunnen worden ingeroepen tegen Kerkstoel Beton. Indien de kwaliteit van het beton niet beantwoordt aan de in de overeenkomst vooropgestelde voorwaarden, zal de tussenkomst van Kerkstoel Beton zich beperken tot de terugbetaling van de waarde van het geweigerde beton en de betaling van de analyse- en proefnemingskosten. In ieder geval dient de klacht binnen een redelijke termijn schriftelijk gemeld te worden.

8. Indien de koper de koopovereenkomst eenzijdig verbreekt, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 20% van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

9. Behoudens andersluidende bepalingen zullen de uitvoeringstermijnen slechts gelden als informatie. Elke vertraging in hoofde van Kerkstoel Beton kan onmogelijk leiden tot een eis tot schadevergoeding of tot een nietigheid van de overeenkomst.

10. Een verschil van 2% in min of meer in onze leveringen wordt aanvaard en kan geen aanleiding geven tot verrekening. De facturatie van de hoeveelheid geleverde beton zal geschieden op basis van de hoeveelheden vermeld op onze leveringsbons, met uitsluiting van elke andere vorm van bepaling.

11. Iedere belasting of taxatie, alsook deze ingevoerd tijdens de uitvoering van het contract, van welke aard ook, die het product, de grondstoffen of zijn transport zou belasten, valt ten laste van de koper.

12. Worden beschouwd als vreemde oorzaken die de verkoper niet kunnen worden toegerekend en hem derhalve ontslaan van alle schadeloosstellingen en verantwoordelijkheden in de zin van art. 1147 en 1148 B.W.: stakingen, geheel of gedeeltelijk uitgebroken in onze productie-eenheid of bij onze leveranciers van grondstoffen, lockout, ongevallen, brand en elke gedwongen beperking van fabricatie, evenals het gebrek aan transportmateriaal of brandstof, quarantaines, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, onderbrekingen en storingen in het transport, vorst,... Deze opsomming is niet exhaustief.

13. Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, afhankelijk van zijn keuze, deze overeenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen.

14. De koper erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat de koop beheerst wordt door het Belgische recht. De koper erkent tevens uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat alle geschillen die naar aanleiding van de koop ontstaan uitsluitend beslecht zullen worden door de Belgische rechtbanken en meer bepaald door het vredegerecht van Westerlo en de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel van Turnhout.

Wagenpark

CONTACT

CONTACTFORMULIER

Stel hier je vraag en we antwoorden u zo spoedig mogelijk